قرار است امسال حاصلات جلغوزه به ۲۴ هزار تن برسد 

by Wadsam | October 8, 2019 2:37 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از افزایش ده درصدی در حاصلات جلغوزه خبر می‌دهد.

بر اساس پیش‌بینی این وزارت قرار است حاصلات این میوه‌ در سال روان به ۲۴ هزار تن برسد که افزایش ۱۰ درصدی را به تناسب سالگذشته نشان می‌دهد.

جلغوزه افغانی اکثرا در چین، کشور‌ های عربی و اروپا بازار مناسب برای فروش دارد که قمیت فی کیلو جلغوزه به ۳۵ دالر می‌رسد.

 اما نظر به معیاری نبودن پروسس و بسته بندی جلغوزه، تنها ۱۷۰۰ تن از مجموع حاصلات آن مطابق با معیارات جهانی به کشور‌ هاییاد شده صادر می‌شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b4-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1/