فلم جوکر توانست به فروش داخلی یک بیلیون دالری دست پیدا کند

by Muheb Ibrahimkhail | November 17, 2019 4:14 AM

فلم «جوکر» توانست بعد از هفت هفته نمایش در سراسر ایالات متحده امریکا، به فروش یک بیلیون دالری دست پیدا کند و به این ترتیب توانست نخستین فلم از رده سنی R باشد که به فروش یک بیلیون دالر در باکس‌آفس برسد.

هزینه ساخت این فلم ۶۲،۵ میلیون‌ دالر می‌باشد که تنها در امریکا به فروش ۳۱۶،۶۹۲ میلیون دالر دست یابد. این فلم حتا توانست بدون نمایش در چین به این رقم دست پیدا کند.

پیش از این، بیشتر از  ۴۰ فلم سینمای هالیوود توانسته اند درخشش فوقالعاده‌ی در باکس آفس امریکا نشان دهند و فروش خود را به یک بیلیون دالر برسانند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%81%d9%84%d9%85-%d8%ac%d9%88%da%a9%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86/