فعالیتهای کارد-اف برای زارعین زن در بلخ

by Wadsam | March 25, 2014 6:12 PM

Cardif women[1]در قالب تلاشهای خود برای دستیابی به توسعه اقتصادی در بلخ، کارد-اف برای 1300 تن از زارعین زن برنامه های آموزشی در رابطه با مدیریت لبنیات فراهم نموده است. موضوعاتی همچون مدیریت تولید شیر، تعین کیفیت شیر، نگهداری و حفظ شیر، و استفاده از تجهیزات مربوطه بخشی از این برنامه ها را تشکیل میدهد.

بخش دیگر این برنامه های آموزشی شامل مدیریت تولید مثل گاوهای شیری و زمان بندی درست، القاء مصنوعی و دیگر موارد تخنیکی میگردد که این همه به تولید بیشتر شیر و افزایش کیفیت آن رابطه مستقیم دارد.

کارد-اف همچنان به 99 تن از بانوان زارع که در تولید پخته سهیم هستند در رابطه با تولید و برداشت پخته آموزش های لازم را فراهم نموده است.

از طریق حمایت از زنجیره های ارزش لبنیات و پخته، کارد-اف همواره تلاش میورزد تا رشد اقتصاد روستایی در بلخ سرعت یابد تا فرصت های شغلی بیشتری برای هموطنان فراهم گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Cardif-women.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%ae/