فراغت 200 تن معلم از برنامه ارتقای ظرفیت

by Wadsam | August 24, 2017 5:15 AM

در محفلی که به مناسبت فراغت 200 تن معلم از دور 25 کورس دوازده روزه ارتقای ظرفیت معلمان دایر گردیده بود، ضمن حضور دکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف شماری از رؤسای مرکزی وزارت معارف، استادان محصلان و مسوول مؤسسه تیکا نیز اشتراک داشتند.

اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف کشور گفت: “یکی از فکتورهای اساسی نظام معارف را معلمان مسلکی تشکیل میدهند که بدون تردید موجودیت معلمان مسلکی در مؤثریت شیوه های تدریس و تعمیم علم در میان شاگردان دارای اهمیت خاص می باشند.”

مصطفی بوتون نماینده مؤسسه تیکا در حالیکه پیشرفت های موجود وزارت معارف را طی سال های اخیر ستوده به ادامه کمک های مؤسسه مذکور در راستای غنامندی و بهبود وضعیت معارف افغانستان تأکید نمود.

گفتنی است که تا حال جمعاً 3000 تن معلم سند فراغت را طی 25 دوره آموزشی ارتقای ظرفیت که به همکاری مؤسسه تیکا کشور ترکیه دایر گردیده است، بدست آورده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%aa-200-%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa/