فراغت هفتاد و پنج زن جوان افغان از برنامه آموزش قرضه‌های کوچک برنامه پروموت

by Wadsam | September 27, 2017 1:08 PM

 هفتاد و پنج زن جوان افغان امروز از برنامه آموزش قرضه‌های کوچک پروژه زنان در عرصه اقتصاد برنامه پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا فارغ شدند.

سوسن دیکمپ، رئیس دفتر جندر ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در این باره گفت:” افزایش تعداد زنان در سمت‌های ردۀ میانه و ردۀ بالا در عرصه‌های بانکداری و قرضه‌های کوچک، بشمول قرضه‌های تجارتی، یک گام مهم بسوی بهبود دسترسی به منابع مالی برای تشبثات تحت مالکیت زنان و زنان دارای تشبثات شخصی می‌باشد. “

رئیس دفتر جندر ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا افزود: “افزایش تعداد زنان در سکتور مالی بخصوص در نقش‌های تصمیم گیری و قرضه‌دهی دسترسی زنان به خدمات مالی را تسهیل خواهد کرد.”

این برنامه در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ با جابجا نمودن کارآموزان در اولین بانک قرضه‌های کوچک افغانستان، شرکت مالی دهات افغانستان، مؤسسه فینکا و مؤسسه آکسوس، تطبیق می شود.

نهادهای اعطای کنندۀ قرضه‌های کوچک مانند مؤسسه متحد (Mutahid)، مؤسسه ایکسچینجر زون (Exchangerzone) و مؤسسه هَند اِند هَند (Hand in Hand) نیز در برنامه اشتراک کرده و موافقت‌شان را مبنی بر پذیرش کارآموزان اناث ابراز داشتند.

نجیب‌الله صمیم رئیس اجرائیوی انجمن قرضه‌های کوچک گفت:”این برنامه علاوه برافزایش تعداد کارمندان اناث در سکتور مالی، برای نهادهای اعطاء کنندۀ قرضه‌های کوچک که عضویت انجمن را دارند، این فرصت را نیز فراهم می‌کند تا کارمندان زن آموزش دیده و متعهد را استخدام کنند که این کار نهادهای مذکور را در ارائه خدمات مالی بهتر به مشتبثین اناث کمک خواهد کرد.”

برنامۀ انکشاف سکتور خصوصی پروژه زنان در عرصه اقتصاد بیشتر از ۱۲۵ شرکت را که مالکیت آن را زنان بعهده دارند یا زنان را استخدام می‌کنند، از طریق برنامه‌های ابتکاری گوناگون کمک می‌کند که به‌منظور بهبود دسترسی به منابع مالی و بازارهای جدید، ارتقای ظرفیت تجارتی و افزایش رشد و سودآوری ایجاد گردیده اند.

 گفتنی است که ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17 میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b2%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85/