فابریکه ذوب آهن کابل فولاد مسدود میشود

by Shahwali Sadiq | July 30, 2013 1:59 AM

images (13)[1]

فابریکه ای ذوب آهن کابل فولاد که یکی از بزرگتری فابریکه های ذوب آهن در ولایت هرات میباشد و کمتر از یکسال از فعالیت این فابریکه میگذرد بخاطر تمدید نشدن ویزه کارمندان خارجی این فابریکه فعالیت خویش را در ولایت هرات متوقف مینماید.

عصمت الله وردک رئیس این فابریکه میگوید که این فابریکه با سرمایه 25 میلیون دالر فعالیت مینماید و حدو 40 نفر متخصصین ترکی، هندی و پاکستانی در این فابریکه مصروف کار میباشند و  معیاد ویزه متخصصین خارجی این فابریکه به پایان رسیده است با وجودیکه پروسه ویزه برای متخصصین خارجی از دیگر ادارات طی مراحل گردیده اما ریاست پاسپورت زون غرب در قسمت صدور ویزه برای متخصصین خارجی کارشکنی مینماید و با رفتن متخصصین خارجی ما مجبور هستیم که این فابریکه را مسدود نماییم و حدو د هفتصد نفر کارگران داخلی ما نیز بیکا ر میشوند.

مشکل این فابریکه از طرف مسئولین حمایت از سرمایه گذاری نیز تایید گردیده است.

این درحالیست که چندی قبل وزارت تجارت و مالیه طرح را برای حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان بخاطر مبارزه با بحران احتمالی سال 2014 به ریاست جمهوری افغانستان ارایه نمودند و ریاست جمهوری خواهان تطیبق این طرح به زودترین فرصت گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/images-13.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%87-%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d8%a2%d9%87%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/