علاقه‌مندی جاپانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در سکتور معادن افغانستان

by Abdullah Atayi | May 25, 2016 10:13 AM

غزال حبیب ‌یار سرپرست و معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم با سرمایه‌گذاران جاپانی در سکتور معادن افغانستان دیدار نموده و بر سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های افغانی و جاپانی تاکید نمود.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت:” ما از سرمایه‌گذاری مشترک افغانها با سرمایه‌گذاران خارجی حمایت می‌کنیم. از سویی طرح ساخت فابریکه پروسس تلک در افغانستان می تواند کمک زیادی به صنعتی شدن این سکتور نماید.”

وی افزود: دولت افغانستان تا دوسال دیگر اجازه صادرات تلک بدون پروسس صد درصد در داخل کشور را به هیچ شرکتی نخواهد داد و روی این اساس طرح ساخت فابریکه‌های پروسس تلک مورد حمایت ما قرار خواهد گرفت.

شوجیرو یانو، رئیس شرکت شوکازینو با قدردانی از حمایت وزارت معادن و پترولیم بخاطر فراهم سازی زمینه سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت که این شرکت خواهان سرمایه گذاری در بخش پروسس تلک نیز است.

یانو گفت:” ما طرح سرمایه‌گذاری مشترک افغان – جاپانی در قسمت پروسس تلک در شرق افغانستان را روی دست داریم و به زودی به افغانستان ارائه خواهیم کرد. در بلندمدت ما تلاش خواهیم کرد که پروسس تلک به شکل صد در صدی در داخل افغانستان صورت گیرد.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%87%e2%80%8c%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af/