عقد قرار داد چاپ 2.2 میلیون جلد کتب درسی

by Shahwali Sadiq | June 30, 2015 8:10 AM

در محفلی که بدین مناسبت با حضور دکتر اسدالله حنیف بلخی در حالیکه مسوولین و نماینده گان سفارت شاهی دنمارک ، مؤسسه یونیسف ، اداره انکشافی ایالات متحده امریکا نیز حضور داشتند تفاهمنامه چاپ 2.1 میلیون جلد کتب درسی حد اقل با یازده چاپخانه داخلی به امضأ رسید.
محترم وزیر معارف افغانستان ، ضمن خوش آمدید مهمانان و نماینده گان مؤسسات تمویل کننده در مورد فرمودند: « در کتبی که امروز قرارداد چاپ آن به امضا خواهد رسید 113,278 جلد کتب درسی مربوط دوره ابتدائیه و 2,155,978 جلد کتب مربوط دوره متوسطه می باشد که تعداد کلی آن به  2.26میلیون جلد کتاب می رسد. طبق نیازمندی های معارف کشور ما امسال برای بیشتر از 42 میلیون جلد کتب درسی در مکاتب ضرورت داریم که 7 میلیون آن عجالتاً با در نظرداشت امکانات پولی بعد از آمدن بنده به وزارت معارف به منظور چاپ در مطابع داخلی پروژه سازی گردید، که متاسفانه به علت کمبود وقت و عدم ظرفیت مطابع افغانی از آن جمله 2.1 میلیون آن چاپ خواهند شد. در این پروژه مهم هفت کمپنی افغانی اشتراک کرده که هرکدام شان در پهلوی خود مطابع دیگر را نیز دارد که مطابق به اصول قرارداد چاپ کتب را در 20 روز به پایه اکمال خواهند رسانید. در این میان مطبعه احمد 862,400 جلد کتاب، مطبعه عازم 782,100 جلد کتاب، مطبعه سریع 234,278 جلد کتاب، مطبعه حسیب 113,278 جلد کتاب، مطبعه نخیل 277,200 جلد کتاب را چاپ خواهند کرد. »
 دکتر اسدالله حنیف بلخی افزودند: « پروژهء که ما امروز  شاهد قرارداد آن هستیم، هم یک امتیاز و هم یک آزمون برای مطابع داخلی کشور است. چنانچه همه میدانید تهیه کتب و تمامی اجناس در معارف بر اساس قانون تدارکات افغانستان صورت می گیرد که قرارداد آن ایجاب داوطلبی را می نماید که قبلا اکثرا این داوطلبی ها به خاطر پایین بودن قیمت و بلند بودن کیفیت کمپنی های خارجی به نفع کمپنی های داخلی نمی انجامید. در این پروژه کوشش می شود که مطابع داخلی ظرفیت سازی شده تا در قراردادهای آینده توانایی رقابت را داشته باشند. خوشبختانه افغانستان امروزی از 10 سال قبل بسیار تفاوت دارد، ما در چند سال اخیر دستاوردهای خوبی در زیر بنا سازی صنعت درافغانستان داشتیم که یکی از این بخشها صنعت چاپ می باشد. ما امیدوار هستیم که مطابع ما قرارداد فعلی را به وقت و زمان معین، با کیفیت خوب و با درنظر داشت شرایط تکمیل نموده راه را برای کارهای بیشتر و بهتر آینده با ایشان باز سازد.»
 وزیر معارف کشور در اخیر با ابراز قدردانی از کمک های جامعه جهانی در عرصه های گوناگون نوسازی و باز سازی افغانستان به ویژه نظام معارف کشور و هم چنان در بخش چاپ 2.1 میلیون جلد کتب درسی از مساعدت های کشور دوست دنمارک ، کمیته جهانی یونیسف و مؤسسه USAID اظهار سپاسگزاری نموده و خواهان تداوم بیشتر کمک های کشور های متبوعشان در پیوند به تقویت و بهبود       و ضعیت معارف افغانستان شدند.
لازم به تذکراست که : کمک مالی کشور دنمارک 544.138 دالر و موسسه یونیسف 517752 دالر به این پروژه بوده که از سوی مؤسسه USAID  پروسه چاپ کتب مذکور نظارت می شود.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%86%d8%a7%d9%be-2-2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/