عقد قرار دادهای سه پروژه مهم برشنا

by Wadsam | جولای 8, 2018 3:16 ب.ظ

انجنیر امان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت با سه کمپنی مختلف به ارزش مجموعی (99,715,976) افغانی قرار داد سه پروژه مهم برشنا را عقد کرد. 

در این قرارداد ها اعمار یک باب تحویلخانه دافغانستان برشنا شرکت، اعمار تعمیر اداری کنر برشنا و اعمار تعمیر خدمات مشتریان تخار برشنا شامل میباشد. 

پروژه نخست که شامل، اعمار یک باب تحویلخانه دافغانستان برشنا شرکت بوده، به ارزش مبلغ (85,478,051) هشتادو پنج ملیون و چهارصدو هفتادو هشت هزار و پنجاه و یک افغانی میباشد، که قرار داد آن میان د افغانستان برشنا شرکت و شرکت ستیت کارپس عقد گردید.

پروژه دوم شامل اعمار تعمیر اداری کنر برشنا میباشد، که قرار داد آن فی مابین د افغانستان برشنا شرکت و شرکت ساختمانی، تولید مواد ساختمانی جلال کوت به ارزش ( 8,861,425) هشت ملیون و هشت صدو شصت یک هزارو چهار صدو بیست و پنج  افغانی امضاء گردید. 

پروژه سوم شامل اعمار تعمیر خدمات مشتریان تخار برشنا بوده، این پروژه (5,376,500) پنج ملیون و سه صدو هفتادو شش هزار و پنجصد افغانی هزینه بر میدارد که قرار داد آن با شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی آرمان گرین و برشنا شرکت امضاء گردید.

کار پروژه های متذکره در یک سال آینده تکمیل و عملاً به بهره برداری سپرده خواهند شد. 

قابل یاد آوریست که پول پروژه های فوق الذکر از بودجه د افغانستان برښنا شرکت پرداخت میگردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7/