عقد قرارداد ۲ میلیون دالری تاجران افغان در نمایشگاه گولفود

by Wadsam | March 22, 2016 8:47 PM

تاجران محصولات زراعتی افغانستان در نتیجۀ اشتراک شان در نمایشگاه موسوم به گولفود در دوبی که به تاریخ ۲۱ الی ۲۵ ماه فبروری سال روان میلادی، برگزار گردیده بود، چندین قرارداد را به ارزش ۲٫۳۸ میلیون دالر امضا نموده و برای عقد چندین قرارداد دیگر به ارزش ۱۰ میلیون دالر در حال مذاکره می‌باشند.

حنیف صوفیزاده، رییس سکتور خصوصی وزارت زراعت گفته است که بدلیل نمایش محصولات زراعتی افغانستان در چنین نمایشگاه های بزرگ جهانی، با گذشت هر روز تعداد بیشتری از خریداران بین‌المللی با محصولات با کیفیت افغانی آشنا میشوند و همه ساله بازار های جدید و پرسود بر روی تجار کشور باز می گردد.

در اطلاعیه اداره انکشافی امریکا آمده است که با عقد این قرار دادها، ده قلم محصولات زراعتی افغانستان به شمول انار ولایت کندهار و زعفران ولایت هرات به کشور های مختلف جهان صادر خواهد شد.

قابل ذکر است که اداره انکشافی امریکا از سال ۲۰۱۵ تاکنون تاجران محصولات زراعتی افغانستان را حمایت می کند تا در چنین نمایشگاه های بزرگ در سطح جهان اشتراک کنند و محصولات را به نمایش بگذارند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7-2/