عقد قرارداد ساخت یک باب شفاخانه صد بستر و چهار باب کلینیک ‌با بانک انکشافی اسلامی

by Wadsam | August 26, 2019 4:53 AM

تفاهم‌نامه ساخت یک‌ باب شفاخانه صد بستر و چهار باب کلینیک در حضور رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی میان بندر الحجار، رئیس بانک انکشافی اسلامی و‌ محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه به امضا رسید.

در بیانیه ارگ ریاست جمهوری‌ آمده است که رئیس جمهور غنی در دیدار خود با رئیس بانک انکشافی اسلامی ضمن عقد قرارداد ساخت یک باب شفاخانه صد بستر  و چهار باب کلینیک، از این بانک خواسته است تا برای رشد بیشتر تولیدات زراعتی با افغانستان همکاری و سرمایه گذاری کند.

رئیس جمهور غنی در این دیدار گفته است که صادرات جلغوزه، بادام، زعفران و دیگر محصولات زراعتی افغانستان افزایش یافته است و در صورت همکاری این بانک و‌ اهدا قرضه های دراز مدت در بخش زراعت، در این عرصه بهبود هر چه بیشتر رونما خواهد شد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1/