عقد قرارداد استخراج ذوب آهن معادن كشور با شركت داخلى در آينده هاى نزديك

by Muheb Ibrahimkhail | July 8, 2019 12:35 PM

حكومت افغانستان به منظور رشد كارخانه هاى ذوب آهن در كشور، قرارداد استخراج ذوب آهن معادن شمال كشور را به خصوص معدن آهن ولايت پنجشير را به زودى با يك شركت داخلى امضاء خواهد كرد.
قدير مصطفى، سخنگوى وزارت معادن و صنايع ميگويد كه ما كوشش ميكنم تا از طريق معادن، مواد خام مورد نياز فابريكات ذوب آهن را مرفوع سازيم كه به اين منظور در آينده نزديك قرارداد استخراج ذوب آهن ولايت پنجشير با يك شركت داخلى به امضاء خواهد رسيد.
در همين حال، براى نخستين بار حكومت افغانستان قرارداد آهن داغمه و تانك هاى كهنه را به يك شركت خصوصى داخلى ذوب آهن واگذار نمود.
اين اقدام حكومت مورد استقبال مسوولان اتاق تجارت و معادن افغانستان قرار گرفت. به گفته اين مسوولان اين اقدام براى رشد صنعت ذوب آهن در كشور بسنده نبوده و حكومت مكلف است تا راهكار هاى جدى و مفيد ديگر را عملى سازد.
 در حال حاظر، مواد خام براى فابريكات ذوب آهن در كشور، آهن هاى داغمه ميباشند كه اكثرا آهن  داغمه به خارج از كشور قاچاق ميشوند.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1/