طرح پنج ساله حكومت براى ايجاد باغ هاى تجارتى خرما در كشور

by Muheb Ibrahimkhail | May 8, 2019 8:46 AM

بر اساس طرح پنج ساله، دولت افغانستان در نظر دارد تا در ولايات فراه، خوست، ننگرهار، نيمروز، هلمند، لغمان و كندهار باغهاى تجارتى خرما به منظور بدست گرفتن بازار داخلى ايجاد نمايد.

وزارت زراعت آبيارى و مالدارى ميگويد كه در سال جارى ميزان خريد و فروش خرما در بازار هاى داخلى افغانستان دو برابر افزايش يافته است.

با فراه رسيدن ماه مبارك رمضان و افزايش تقاضا براى خرما، قيمت خرما نيز در بازار ها داخلى افزايش پيدا ميكند كه سالانه به ارزش ٩ ميليون دالر خرما به كشور وارد ميشود با اين حال حكومت افغانستان براى كنترول بازار هاى داخلى و كاهش واردات اين محصول، تصميم گرفته است تا در بخش توليد خرما سرمايه گذارى كند.

در حال حاضر بيشترين ميزان واردات خرما از كشور هاى عربى  و ايران به افغانستان ميباشد كه سالانه بيش از ١٨ هزار تُن خرما به ارزش ٩ ميليون دالر داخل بازار هاى كشور ميگردد.

هم اكنون در بخش توليدات خرما در دو ولايت فراه و ننگرهار سرمايه گذارى شده است كه خرما اين دو ولايت از كيفيت خوب برخوردار بوده اما به تقاضاى بازار هاى كشور جوابگو نمى باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%89-%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%aa%d8%ac/