طرح ریزی استراتیژی برای تقویت نهادها و جوامع محلی در حمایت از حقوق کودکان

by Abdullah Atayi | مارس 18, 2017 4:05 ق.ظ

دوره آموزشی دو روزه که به هدف طرح ریزی یک استراتیژی برای تقویت نهادها و جوامع محلی در حمایت از حقوق کودکان در مزارشریف برگزار گردیده بود، به پایان رسید.

حکومت آلمان برای این دوره آموزشی از طریق برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان حمایت های لازم را فراهم نمود و سازمان آموزشی و مشورتی رشد این گردهمایی را سازمان داده بود.

دوره آموزشی مذکور یک گام آغازین در جهت به میان آوردن هماهنگی میان سازمان های غیرحکومتی که در حمایت از حقوق کودکان کار می کند، بشمار می آید. این گردهمایی بخشی از سلسله فعالیت هایی را تشکیل می دهد که هدف از آن بهبود وضع کودکان در افغانستان است.

هرچند افغانستان پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۹۴ به حمایت حقوق کودکان متعهد است، شمار زیادی از کودکان هنوز هم از فقر، عدم مسکن، سؤاستفاده، اغماز، امراض قابل جلوگیری و نیز دسترسی غیرمساوی به تعلیم و تربیه رنج می برند.

سازمان های غیرحکومتی مانند بنیاد آشیانه یا آینده برای کودکان و نیز نمایندگان حکومت و رسانه ها در دوره آموزشی مذکور اشتراک ورزیدد. از جملۀ ۲۰ تن اشتراک کنندگان، هشت تن از سمنگان و بقیه از ولایت بلخ بودند.

قابل یاد آوریست که ادارۀ همکاری افغان-آلمان به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) همراه با حکومت افغانستان در جهت تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان کار می نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88/