صندوق وجهي بين المللي 6.7 ميليون دالر قرضه را براي پاكستان تصويب كرد

by Shahwali Sadiq | سپتامبر 5, 2013 11:10 ق.ظ

IMF-1-480x238[1]صندوق وجهي بين المللي (IMF) 9.7 ميليارد دالر قرضه را به پاكستان تصويب كرد و قرار است از اين قرض در ساحه اصلاحات اقتصادي در پاكستان استفاده شود.
پاكستان به كمك اين قرضه زمينه را در تغييرات سيستم اقتصادي ، رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي مساعد خواهند ساخت، اين پول در ظرف سه سال به پاكستان داده خواهد شد.
پاكستان نيز تعهد نموده است كه از با بدست آوردن اين قرضه در امورا اقتصادي تغييرا و اصلاحات مياورد و در كاهش كسر بودجه، افزايش توليد برق و افزايش ماليات پلانگذاري خواهد نمود تا پاكستان به بحران اقتصادي مواجه نگردد.
در اولين قصد 540 ميليون دالر به پاكستان داده خواهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/IMF-1-480x238.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%ac%d9%87%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-6-7-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%b6/