صندوق بين المللي پول خواستار اصلاحا ت در اقتصاد اكراين گرديد

by Shahwali Sadiq | November 2, 2013 7:11 AM

صندوق بين المللي پول از اوكراين درخواست نموده تا اصلاحات را در اقتصاد اين كشور بياورد ورشد اقتصادي اكراين بايد سرعت داده شود.Ukraine[1]

نيكولاي جورجيوف رئيس هيئت صندوق بين المللي پول در جريان سفرش در اكراين پيشنهاد نمود تا رشد اقتصادي اكراين بايد تسريع داده شود و به اين منظور بايد در اقتصاد اكراين اصلاحات آورده شود و در ضمن در خواست نمود كه قيمت گاز براي مصرف كننده گان بالا برده شود.

در حال حاضر اكراين گاز مورد ضرورت خويش را از روسيه وارد مينمايد و با قبول سبسايدي آنرا به مصرف كنندگان داخلي عرضه ميدارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Ukraine.gif

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7-%d8%aa-%d8%af/