صرفه جویی 2 صد میلیون دالر در یک قرارداد اداره مستقل هوانوردی

by Wadsam | June 28, 2015 4:44 AM

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه هفته وار کمیسیون ملی تدارکات قبل از ظهر امروز در ارگ دایر شد.

در این جلسه که قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز حضور داشتند، قرارداد های وزارت های دفاع ملی، داخله، ترانسپورت، مالیه، زراعت و آبیاری و معارف و اداره مستقل هوانوردی ملکی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه تعدادی از قرار داد ها منظور و شمار دیگری بخاطر دقت و اصلاحات بیشتر به جلسه بعدی موکول گردید.

کمیسیون تدارکات ملی فیصله نمود، که به اساس قرارداد تصویب شده وزارت معارف به ارزش ۶۲ میلیون افغانی، سه میلیون جلد کتاب جهت چاپ به مطابع داخلی سپرده شود که از این کتاب ها ۲،۱ میلیون دانش آموز بهره مند خواهند شد.

در یک قرار داد اداره مستقل هوانوردی ملکی اضافه از دوصد میلیون دالر صرفه جویی شده است و در خصوص قرارداد میدان هوایی خوست فیصله به عمل آمد که والی خوست در قرارداد مذکور به منظور شفافیت و دقت بررسی های همه جانبه نماید .

به همین ترتیب در جلسه کمیسیون ملی تدارکات بعد از ارزیابی قردادهای وزارت دفاع ملی به این وزارت هدایت داده شد که قرارداد های ادویه جات را از پروسه اجناس عام بیرون نموده و چوکات خاص تدارکاتی برایش تنظیم گردد.

رئیس جمهور غنی از اداره سیستیکا که در خصوص ارقام باقی مانده ۸،۹ میلیارد افغانی به کمیسیون ملی تدارکات معلومات ارایه کرد، اظهار امتنان نمود و فیصله گردید که سرپرست وزارت دفاع ملی بخاطر مصارف ۸،۹ میلیارد افغانی پلان مشخص آماده نماید.

رئیس جمهور همچنان از اداره سیستیکا که از جمله ۹۲۵ قرارداد وزارت داخله در تشخیص مشکلات قانونی ۸۸۸ قرارداد سهم گرفته و در این رابطه به کمیسیون تدارکات ملی همکاری نموده است، تشکری نمود.

همچنان ارزیابی تیم متخصصین تحت ریاست داکتر ودان نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۱۶ چاپ پاسپورت ممکن است، اما تا آن زمان باید برای چاپ یک میلیون پاسپورت مورد ضرورت، قرار دادهای قبلی ادامه داده شود.

در اخیر این جلسه در مورد قرارداد های ساختمانی وزارت مالیه فیصله به عمل آمد که باید ادارات سازمان ملل متحد بخصوص اداره UNOPS در داوطلبی قرارداد های ساختمانی سهم نگیرند، اما برای تطبیق پلان تدریجی این کار باید یک طرح آماده گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-2-%d8%b5%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/