صادرات ميوه تازه افغانستان در سال جاري به 6000 تن رسيد

by Shahwali Sadiq | July 17, 2013 8:57 AM

986F2BFB-04D7-4748-A11F-DB645894C039_mw1024_n_s[1]

رئيس اداره انكشاف صادرات افغانستان از افزايش صادرات ميوه تازه افغانستان در سال جاري خبر ميدهد.

سيد مصطفي هاشمي رئيس انكشاف صادرات افغانستان ميگويد كه صادرات ميوه تازه افغانستان امسال مجموعأ به  6000 تن رسيد و اين درحاليست كه درسال گذشته مجموع صادرات ميوه تازه افغانستان به 4000 تن ميرسيد.

آقاي هاشمي افزايش صادرات ميوه تازه را ناشي از بارندگي ها و افزايش حاصلات ميوه تازه افغانستان ميداند، اما وي هنوز هم ماليات زياد، كمبود تسهيلات حمل ونقل  و سرد خانه هاي معياري را مانع افزايش صادرات ميوه تازه افغانستان ميداند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/986F2BFB-04D7-4748-A11F-DB645894C039_mw1024_n_s.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/