صادرات قالين افغاني 80 فيصد كاهش يافته است

by Shahwali Sadiq | October 8, 2013 11:24 AM

qalinwatani[1]وزارت تجارت و صنايع افغانستان از كاهش صادرات قالين افغاني خبر ميدهد.
به گفته اي مسئولين وزارت تجارت و صنايع افغانستا طي شش سال اخير صادرات قالين افغاني حدود هشتاد فيصد كاهش را نشان ميدهد در حاليكه در سالهاي قبل صنعت قالين از رونق خوب برخوردار بود و در خارج از كشور نيز شهرت داشت و دومين اقلام صادراتي افغانستان را تشكيل ميداد.
مسئولين وزارت تجارت و صنايع افغانستان كاهش صادرات قالين را كمبود وسايل ستشوي قالين در افغانستان ميدانند .
فروشندگان قالين افغاني نيز كمبود وسايل ستشوي قالين در افغانستان را تاييد مينمايند و ميگويند كه قالين افغاني براي شستشوي و پروسس به پاكستان ميرود و از آنجا بنام قالين پاكستاني صادر ميشود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/qalinwatani.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%8a-80-%d9%81%d9%8a%d8%b5%d8%af-%d9%83%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7/