صادرات افغانستان تا سال ٢٠٢٤ به ٨ ميليارد دالر خواهد رسيد

by Muheb Ibrahimkhail | February 11, 2019 2:29 PM

 محمد اشرف غنى ريس جمهور اسلامى افغانستان در مراسم معرفى نامزد وزير وزارت صنعت و تجارت و شاروال كابل كه در قصر چهار چنار ارگ رياست جمهورى برگزار شده بود گفت صادرات افغانستان تا سال ٢٠٢٤ به ٨ ميليارد دالر خواهد رسيد.

وی افزود تلاش ها حكومت براى مبدل شدن افغانستان از يك كشور وارداتى وابسته به همسايه ها به يك كشور صادراتى خود كفا، ادامه دارد”

  همچنان ريس جمهور كشور از كاركرد هاى اجمل احمدى سرپرست وزارت صنعت و تجارت ستايش و تقدير نموده گفت: “اجمل احمدى در رسيدن افغاستان به درجه نخست در زمينه إصلاحات از سوى بانك جهانى نقش عمده داشت، و همچنان در آينده گام به گام با سكتور خصوصى در راستاء خودكفاى كشور كار خواهد كرد.”

اجمل احمدی ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور، گفت که همکاری با سکتور خصوصی، تغییر افغانستان به کشور صادراتی و حمایت از رشد صنعت، سه اصل اند که این وزارت به آن توجه اساسی خواهد کرد.

“بلند بردن صادرات کشور به یک میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹، توجه به رشد تجارت، فراهم نمودن زمینه ها در بخش های جدید و همکاری با سکتور صنعت و اصلاحات آن، از اولویت های ما می باشند. وی افزود که اندازۀ صادرات باید هفت برابر افزایش یابد و فرهنگ خدمت کارمندان وزارت تقویت گردد، تا به دیدگاه واضح خویش برسیم.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%a2%d9%a0%d9%a2%d9%a4-%d8%a8%d9%87-%d9%a8-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a7/