شهر جديد كابل تايك هفته ديگر رسماً افتتاح ميگردد

by Shahwali Sadiq | آگوست 24, 2013 12:36 ب.ظ

1305061227548be9-91ca5[1]به اساس گزارش دفتر مطبوعاتي وزارت داخله پروژه شهر جديد كابل تا يك هفته ديگر بطور رسمي افتتاح ميگردد.
در خبرنامه اي كه از طرف دفتر مطبوعاتي وزارت داخله به نشر رسيده آمده است كه پروژه شهر جديد كابل تايك هفته ديگر افتتاح ميگردد و در اين خبر نامه از ساكنين ولسوالي ده سبز و خصوصأ كسانيكه در ساحات تحت پلان مصروف كارهستند خواسته شده كه تا يك هفته اين ساحه را تخليه نمايند و زمينه را براي عملي شدن اين پروژه مهم فراهم سازند .
قرار گزارشات اين پرو‍ژه به كمك مالي بانك انكشافي و كشور جاپان تطبيق ميگردد.
پرو‍ژه شهر جديد كابل يكي از پروژه هاي بزرگ ميباشد كه تطبيق آن ميتواند تا حد زيادي مشكلات مسكن را در شهر كابل مرفوع سازد ، در حال حاضر شهر كابل داراي چهار و نيم مليون جمعيت ميباشد و ساكنين اين شهر از بسياري تسهيلات شهر ي محروم ميباشند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/1305061227548be9-91ca5.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%83-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%8a%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a3-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7/