English | دری

Breaking News

شهرتاریخی بامیان افغانستان رسماً پایتخت فرهنگی سازمان سارک شد

شهرتاریخی بامیان افغانستان رسماً پایتخت فرهنگی سازمان سارک شد

شهرباستانی بامیان افغانستان امروز به گونۀ رسمی نخستین پایتخت فرهنگی سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا ” سارک” شد.
اعضای سازمان سارک به اثر پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ سال گذشته بود که بامیان را با درنظرداشت قدمت تاریخی و گذر تمدن های بزرگ درآن ، برای سال 2015 به عنوان پایتخت فرهنگی این سازمان مسمی نمود.
به استقبال ازاین دستاورد بزرگ ، شهرتاریخی بامیان هم اکنون میزبان جشنوارۀ فرهنگی است.
درمراسم مسمی شدن بامیان به عنوان پایتخت سازمان سارک مقامات بلند پایه دولتی ، نماینده های کشورهای عضو این سازمان، سفرا و اعضای کوردیپلوماتیک بعضی کشور ها مقیم کابل ، فرهنگیان ، شعرا ،هنرمندان، نویسندگان، گردشگران و هزاران شهروند کشورشرکت داشتند.
سروردانش معاون رییس جمهوری اسلامی افغانستان بامیان را با قدمت تاریخی آن خواستگاه بخش اعظیمی ازفرهنگ جهانی دانست و گفت که گذرتمدن های بزرگ وموجودیت شهرهای باستانی ضحاک ، غلغله ، شاهی وبه ویژه بزرگترین وکهن ترین پیکره های بزرگ بودا دال براین مدعاست.
دانش اظهار داشت ” حجم وسیع محرومیت” بامیان را ازپیشرفت وتوسعه به گونۀ قابل توجهی بازمانده است.
او ازکشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا خواست تا دولت افغانستان را درتغییرچهرۀ شهرتاریخی بامیان و احیای جایگاه واقعی آن درجهان یاری رسانند.
حاجی محمد محقق معاون دوم رییس اجراییه ، مسمی شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک را یک افتخار و دستاورد بزرگ دانست.
اوگفت دولت به کمک جامعۀ جهانی درساخت زیرساخت ها و تطبیق پروژه های بازسازی دربامیان اقدام جدی خواهد کرد.
محمدعلم ایزدیار نائب اول مشرانو جرگه  با استقبال از نامگذاری بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان سارک ، خواهان توجه حکومت و آن سازمان به آبدات و آثار تاریخی کشور، و رشد صنعت توریزم گردید.
همچنان دراین مراسم پیام سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری قرائت گردید که در آن ضمن استقبال از مسمی شدن بامیان به حیث نخستین پایتخت فرهنگی سارک از آمادگی حکومت در بازسازی آثار و آبدات تاریخی کشور وعده سپرده شده است.
نماینده سازمان سارک در این مراسم صحبت کرده و از کارکردهای وزارت اطلاعات و فرهنگ درراستای نامگذاری بامیان بحیث پایتخت فرهنگی سارک قدردانی بعمل آورده و گفت که در هیچ جای جهان شهر و منظرۀ زیبا به مانند بامیان یافت نمیشود .
او آمادگی سازمان سارک را درزمینه بازسازی شماری از آثار تاریخی وتبادل فرهنگی اعلام کرد.
عبدالباری جهانی وزیراطلاعات وفرهنگ ازکشورهای عضو سازمان سارک خواست تا دولت افغانستان را دربازسازی واحیای میراث های فرهنگی جهان درشهرکهن بامیان ودیگر نقاط کشورکمک کنند.
عبدالباری جهانی همچنان با اشاره به طبیعت زیبا و موجودیت بنا های تاریخی وساحات باستانی بی شمار در بامیان ، این شهرکهن را یکی از پرجاذبه ترین محل های دنیا برای گردشگران خوانده گفت: شامل شدن  بامیان درلیست  میراثهای  جهانی  درسال2003 به حمایت  دولت جمهوری  اسلامی  افغانستان مخصوصاً وزارت اطلاعات وفرهنگ و موسسات همکار در زمینه های محافظت از ساحات تاریخی،  معرفی جاذبه های گردشگری، جلب و جذب گردشگران و معرفی   بامیان به عنوان یک  مقصد گردشگری مهم شمرد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افزود: برنامه های بعدی وزارت  اطلاعات وفرهنگ در راستای حفاظت از میراثهای فرهنگی ومعرفی جاذبه های  گردشگری وساحات  تاریخی  وتقویت فرهنگ  وهنر محلی  این  ولایت  وبه حمایت  فرهنگیان  ومردم  شریف وفرهنگ  دوست بامیان  روی دست  گرفته شده  شامل مسایل  زیرین است .
1- اعمار موزیم یا مرکز فرهنگی در  بامیان
2 -تحکیم کاری بودای کلان 55 متره
3- باز سازی  ومرمت کاری شهر غلغله
4- بازسازی  ومرمت کاری شهر ضحاک
5- بازسازی  وحفاظت  از سایر آثار تاریخی درسطح ولایت  که دراین قسمت توجه جهانیان  ومردم فرهنگ دوست بامیان  را نیز خواهانیم که درجهت نگهداری از میراثهای فرهنگی  با ما همکار  باشد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ، انتخاب بامیان  به عنوان  اولین پایتخت فرهنگی  سارک یک امید واری بسیار  بزرگ  برای مردم افغانستان وبامیان  دانسته خاطرنشان ساخت تقاضای ما از سازمان  های جهانی  مخصوصاً سازمان سارک در زمینه ای همکاری های اقتصادی وفرهنگی درافغانستان این است که نمایندگی  دائمی  سارک  در کابل و بامیان ایجاد گردیده و در زمینه های بازسازی  ونوسازی ،تامین  صلح در افغانستان ما را کمک کرده و روابط فرهنگی افغانستان با دیگر کشور های عضو سارک  درجهت تبادلات فرهنگی بهبود یابد.
سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به خبر نگار آژانس باختر در شهر بامیان گفت: جشنوارۀ استقبال ازمسمی شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان سارک دو روز ادامه خواهد داشت. دراین دو روز این شهرکهن گواه اجرای برنامه های موسیقی ، تیاتر و برگزاری محفل بزم شعر ونمایشگاه های فراورده های دستی وکتاب خواهد بود.
وحید قاسمی وصفدرتوکلی دو آوازخوان مشهورافغانستان قراراست درکنارسایرهنرمندان دراین جشنواره به ارایۀ موسیقی بپردازند.
قرار گزارشات، درجریان این دو روز گردشگران و دیگرمهمانان خارجی درکنار شهروندان افغانستان ازبنا های تاریخی دربامیان دیدار خواهند کرد.
امشب شهرغلغلۀ بامیان میزبان شاعران وشعردوستان است . دراین شب شاعران محفلی را زیرنام شب  شعر برگزارمی کنند و درآن به خوانش اشعارشان می پردازند. مهمانان خارجی وشهروندان علاقمند فردا هم به ساحۀ تفریحی بند امیرمی روند .
به گفته برگزارکننده های این جشنواره فرهنگی ، فردا شب هم آوازخوانان نام آشنا و نیزمحلی درمرکزبامیان بزم غزل برپا خواهند کرد.
مقامات افغانستان امیدواراند با مسمی شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی ازسوی سازمان همکاری های منطقه ای ، توجه اعضای این سازمان به این شهرتاریخی و کمک به حفظ میراث های فرهنگی آن جلب شود.
هزاران نیروی امنیتی امنیت این جشنواره و شرکت کننده های آن را تامین می کنند.
مسئول پولیس ولایت بامیان می گوید که آنان درکنار شهر، امنیت شاهراه هایی را که به این شهرباستانی منتهی می شود تامین کرده اند تا بازدید کننده ها به کدام چالش امنیتی برنه خورند.
سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا یا سارک به هدف گسترش روابط فرهنگی – تجاری میان کشورهای عضو و کمک درزمینه فقرزدایی ، توسعه زراعتی ، اقتصاد  و انرژی ایجاد شده است.افغانستان، هندوستان، بنگله دیش، پاکستان ، سریلانکا، نیپال، مالدیف و بوتان اعضای دایمی سارک اند که افغانستان درسال 2007 به گونۀ رسمی عضویت این سازمان را کسب کرد.
پیش ازاین سازمان آیسیسکو شهرباستانی غزنه را به دلیل قدمت تاریخی اش به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام مسمی کرد.
به اساس یک خبردیگر : ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ دیشب ضیافتی برای مهمانان سازمان سارک و فرهنگیان و هنرمندان کشور درباغ بابر که بخاطر اشتراک درمراسم نامگذاری بامیان بحیث پایتخت سارک به دعوت وزارت اطلاعات و فرهنگ به کابل آمده اند صورت گرفت .
عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ ضمن خوش آمدید به مهمانان گفت: جای افتخار است که امسال بامیان به اثر پیشنهاد این وزارت و منظوری سازمان سارک  بحیث پایتخت فرهنگی سارک مسمی گردیده است.
دراین ضیافت حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، عده یی از وزرا ،سفرا و اعضای کوردیپلوماتیک مقیم کابل، شماری از اعضای شورای ملی ، رییس دارالانشای شورای وزیران و مقام های بلند پایه دولتی اشتراک ورزیده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

زنده گي واقعي هنرمند افغاني هاليوود به تصوير كشيده ميشود

حسين صادقي يكي از هنرمندان مستعد افغاني ميباشد كه در سينماي هاليوود نقش بازي مينمايد. وي هنر سينما را به

سلمان خان، هنرپیشه مشهور سینمای بالیوود متهم به قتل شناخته شد

سلمان خان، هنرپیشه 47 ساله سینمای بالیوود به روز چهارشنبه از سوی محکمه شهر ممبی به قتل یک شهروند هندی

هنرمندان موسسه فیروز کوه هنرهای سنتی افغانستان را احیا می کنند

قرار است “نمایشگاه اسمیتسونیان ” در شهر باستانی کابل بنام “مراد خانی” که مرکز موسسه فیروز کوه نیز می باشد،

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*