شمولیت 6877 زن در بخش باغچه های خانگی در زون شمال

by Abdullah Atayi | September 19, 2016 6:00 AM

مسوولین پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال می گویند که به تعداد 6877 خانم در سالجاری میلادی در پنچ ولایت زون شمال کشور که شامل ولایات بلخ,جوزجان,سرپل و فاریاب می گردد، شامل بخش باغچه های خانگی شده اند که توسط 119 دهقان پیش قدم از طبقه اناث آموزش داده می شوند.

احمد جاوید باختری، مسوول بخش ارتباطات ساحوی پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال گفت: این خانم ها در نخست به گروپ های 25 نفری در محلات شان تقسیم شده در قدم بعدی آموزش های لازم را از سوی کارمندان محلی و ولسوالی پروژه ملی باغداری و مالداری فراه می گرند.

گفته می شود، برای خانم های شامل بخش باغچه های خانگی در پروژه ملی باغداری و مالداری در فصل های مختلف سال تخم شانزده نوع سبزی جات, وسایل برای پرورش سبزی جات ,گلخانه های کوچک و آموزش های لازم پرورش سبزی جات توزیع می گردد.

قابل ذکر است که باغچه های خانگی پروژه ملی باغداری و مالداری در حال حاضر به یکی از بخش های مهم تبدیل شده است که تنها در زون شمال کشور در حال حاضر نزدیک به ده هزار خانم شامل این برنامه هستند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-6877-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d9%86/