شفاخانه ولايتي باميان تصديق نامه (ISO) را بدست آورد

by Shahwali Sadiq | February 25, 2014 9:00 AM

n00086201-b[1]شفاخانه ولایتی بامیان و برنامه های صحی ولسوالی شیبر آن ولایت، برای نخستین بار در سطح کشور با تکمیل نمودن تمام معیارات و شاخص های کیفیت که شامل پرسونل طبی، سامان آلات و تجهیزات، قناعت مریضان وشیوه های تشخیص و تداوی با معیارات بین المللی میباشد، مفتخر به دریافت سند سیستم مدیریت با کیفیت اداره بین المللی تعین معیارها (ISO) گردید.

دوکتورثریا دلیل وزیرصحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، نایل شدن شفاخانه ولایتی بامیان به دریافت این تصدیق نامه از سوی سازمان بین المللی (ISO: International Organization for Standardization) و اجرای طبابت از راه دور یا (telemedicine) را دو پیشرفت عمده در عرصه صحت در آن ولایت عنوان نمود.

وزیرصحت عامه کشور گفت که شفاخانه ولایتی بامیان با استفاده از تکنالوژی پیشرفته طبی با انستیتوت طبی فرانسه در کابل و همچنان با پوهنتون آغا خان در کراچی از طریق انترنت وصل میباشد که این سهولت برای مشوره و تشخیص واقعات مغلق و پیچیده توسط متخصصین ورزیده و همچنین آموزش کارمندان شفاخانه از راه دور، مورد استفاده قرار می گیرد و این خدمات در ولایات کندهار و بدخشان نیز تامین شده است.

به همینگونه خانم نورجهان موانی نماینده دیپلوماتیک شبکه انکشافی آغاخان در افغانستان گفت: «جای مسرت است که ما یکجا با همکاری وزارت صحت عامه به موفقیت دریافت تصدیق نامه برای شفاخانه ولایتی بامیان از سوی سازمان بین المللی (ISO) نایل شدیم».

شفاخانه ولایتی بامیان با ظرفیت صد بستر، خدمات صحی را در بخش های داخله، جراحی، اطفال، ولادی نسایی، دندان و فزیوتراپی برای مردم ولایت بامیان و ولایات همجوار آن مانند میدان وردک، دایکندی، سمنگان و بغلان ارایه میکند.

در ولایت بامیان 99 واحد صحی موجود است که شامل یک شفاخانه ولایتی، 3 شفاخانه ولسوالی، 10 مرکز صحی جامع، 23 مرکز صحی اساسی، 30 مرکز صحی فرعی، 3 مرکز تداوی توبرکلوز، 24 آشیانه صحی، 2 مرکز صحی معتادین، 2 تیم حمایوی مبایل و یک مرکز صحی محبس میباشد و همچنین 438 پوسته صحی در آن ولایت نیز فعالیت دارند.

درین سفر وزیر صحت عامه از جریان کار تعمیر جدید شفاخانه ولایتی بامیان وارسی به عمل آورد و انتطار می رود که کار ساختمانی تعمیرجدید این شفاخانه در مساحت نزدیک به 13 جریب زمین به مساعدت مالی کشور کانادا تا پایان سال 1393 به پایه اکمال برسد.

سنگ تهداب این شفاخانه در ماه حمل سال روان گذاشته شده بود و گفته میشود با فعالیت این شفاخانه به تعداد سه صد تن از کارمندان مسلکی و حمایتی، مصروف کار درین مرکز خواهند بود.

وزیر صحت عامه همچنان با فارغان پروگرام تعلیمات نرسنگ جامعه دیدار نموده، ضمن اینکه آنان را متوجه مسئولیت های آینده شان گردانید، نقش آنها را در کاهش میزان مرگ و میرمادران و اطفال، مهم و حیاتی عنوان نمود. تعداد این فارغان به 37 تن میرسد که به شمول مرکز آن ولایت از ولسوالی های پنجاب، کهمرد، یکاولنگ، شیبر و سینای ولایت بامیان برای فراگیری پروگرام تعلیمات نرسنگ جامعه انتخاب شده بودند و بعد از تکمیل موفقانه یک دوره آموزشی دوساله در این اواخر سند فراغت شانرا بدست آوردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/n00086201-b.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-iso-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%af/