شرکت هوایی امارات متحده عربی به زودی پرواز های خویش را به افغانستان آغاز میکند

by Shahwali Sadiq | September 29, 2013 6:19 PM

download (9)[1]وزارت خارجه افغانستان از آغاز پرواز های شرکت هوایی امارات متحده به افغانستان خبر میدهد.
جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان موافقتنامه ای را با وزیر خارجه امارات متحده عربی به امضا رسانیده است و برمبنای این موافقتنامه شرکت هوایی امارات متحده پرواز های خویش را سر از ماه دسامبر سال جاری به افغانستان آغاز مینماید.
این در حالیست که به باور بعضی کارشناسان اقتصادی فعالیت شرکت های هوایی خارجی که از امکانات پیشرفته برخوردار میباشد در رقابت با شرکت های داخلی قرار میگیرند و عرصه را برای شرکت های داخلی تنگ خواهد ساخت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/download-9.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1/