شاهرخ خان و كاجول يكبار ديگر در كنارهم قرار ميگيرند

by Shahwali Sadiq | November 23, 2013 10:10 AM

19211_OOGN[1]شاهرخ خان و كاجول يك بار ديگر در كنار هم در پرده ظاهر ميشوند.
شاهرخ خان و كاجول هنرمندان مشهور و محبوب باليوود كارهاي بسيار خوب در گذشته داشتند و جوره آنها در سينماي باليوود از شهرت به سزايي برخوردار بود و كارهاي مشترك آنها در بين علاقمندان سينماي باليوود از مقبوليت خاص برخوردار بود.
اين بار اين دو هنرمند يكبار ديگر در كنار همديگر در پرده ها ظاهر خواهد شد، اما اين بار نه در پرده بزرگ بلكه در پرده كوچك باهم ظاهر ميشوند.
اين دو هنرمند در يك نمايش تلويزيوني بنام (كافي ودكرن) كه يكي از نمايش هاي مشهور تلويزيوني در هندوستان ميباشد، ظاهر ميشوند.
قابل ذكر است كه فصل جديد اين نمايش تلويزيوني به زودي آغاز ميگردد.
چندي قبل روابط اين دو هنرمند به تيره گي گراييده بود و عامل آن منازعات كوچك بين شاهرخ خان و اجي ديوگن شوهر كاجول گفته شده بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/19211_OOGN.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%ae-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%ac%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%8a%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%87%d9%85-%d9%82/