سیگار: کمک های خارجی باعث افزایش فساد در افغانستان شده است

by Wadsam | May 29, 2018 11:41 AM

سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان ” سیگار ” می گوید که کمک های جامعه جهانی در افغانستان باعث افزایش فساد و جنگ شده است.

جان سپکو، سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان گفت که بدون درنظرداشت فساد، کمک های زیادی در زمان کم توسط جامعه جهانی وارد افغانستان گردید.

سیگار پس از بررسی نظارت بانک جهانی به صندوق وجهی بازسازی افغانستان می گوید که نظارت دقیق روی مصرف بیش از 10 میلیارد دالر که از سوی 34 کشور جهان و نهاد ها از سال 2002 بدینسو صورت گرفته است، انجام نشده است.

سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان افزود که عدم نظارت درست از صندوق وجهی بازسازی افغانستان مشکلات های زیادی را به وجود آورده است که برای جامعه جهانی یک هشدار است.

از سوی دیگر، افزایش ناامنی در کابل باعث شده است نهاد های خارجی، موسسه ها و شرکت ها پروژه های خود را محدود نموده و بر افراد و فعالیت های شان قودات وضع کنند.

این بررسی پس از آن صورت گرفته است که بر اساس گزارش اخیر این نهاد، تعداد نیوروهای امنیتی افغانستان کاهش یافته اما گروه های ضد دولتی و طالبان افزایش یافته اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1/