سیستم سیگتاس درمستوفیت ولایت قندهار معرفی گردید

by Shahwali Sadiq | June 16, 2015 12:32 PM

به سلسله تطبیق سیستم سیگتاس درادارات مالیاتی ریاست عمومی عواید به تاریخ 19 جوزا سال   1394مستوفیت ولایت قندهار نیز از این سیستم مستفید گردید. در این مرحله بخشهای گروپ اول سیگتاس که شامل درخواست نمبر تشخیصیه، مادیول اسناد، مادیول حسابات مالیاتی، پروسیجرهای کاری برای هربخش بوده را دربر دارد.

درمحفل که به مناسبت توزیع تصدیق نامه ها برای  20 تن از  کارمندان مستوفیت ولایت قندهار که در موارد مختلف سیکتاس آموزش دیده بودند با حضور داشت  محترم حاجی عبدالصمد خان  سرپرست مستوفیت ولایت قندهار، ایمل “سمسور” مدیرعمومی بخش اموزش سیستم سیگتاس, صابر شاه “ساپی” تحلیل گرکاری سیستم سیگتاس مجیب الله “رحیمی” مشاور داخلی اداره آدم سمیت درمستوفیت ولایت قندهار برگزار گردیده  بود در مورد  تطبیق سیستم سگتاس بحث و درمورد اهمیت سیستم سیگتاس معلومات همه جانبه ارایه گردید.  درعین حال تطبیق این سیستم ها را یک گام موثر برای ایجاد شفافیت و تطبیق یکسان قانون دانسته کارمندان آن مستوفیت را درزمینه استفاده بهتر از سیستم سیگتاس هدایت دادند و همکاری های همه جانبه خویش را درراستای تطبیق سیستم سیگتاس ابراز داشتند.

درپایان محفل تصدیق نامه ها به کارمندان که این برنامه آموزشی را سپری نموده بودند توسط  سرپرست مستوفیت ولایت قندهار وآمرین محترم توزیع گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%aa%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85/