سهم افغانستان در پروژه تاپی بیست وپنج فیصد است

by Shahwali Sadiq | July 18, 2013 1:29 AM

AFMineral[1]

وزیر معادن افغانستان پس از باز گشت از سفر ترکمنستان  در مورد جزئیات هفدهمین جلسه پروژه تاپی معلومات ارایه نمود.

وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان در هفدهمین جلسه هیئت رهبری پروژه پایپلاین گاز (تاپی)  در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان اشتراک نموده بود.

شهرانی در مورد سهم افغانستان در این پروژه میگوید که افغانستان با سرمایه ابتدایی پنج میلیون دالر دارای 25 فیصد سهم در این پروژه میباشدو تمام کشور های سهیم در این پروژه 25 فیصد سهم را در این پروژه دارا میباشند.

آقای شهرانی در مورد امضای قرارداد خریداری گاز از پروژه ای تاپی چنین معلومات میدهد: افغانستان در تحت این قرارداد در ده سال اول 500 متر مکعب ، در ده سال دوم یک میلیارد متر مکعب و در ده سال سوم سالانه 1.5 میلیارد مکعب گاز بدست خواهد آورد.

وزیر معادن افزود: کاری این پروژه در سال 2014 آغاز و تا 2017 ختم میشود و برای تآمین امنیت این پروژه 9000 الی 12000 پولیس موظف میگردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/AFMineral.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d9%be%d9%86%d8%ac-%d9%81/