بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

سنگ تهداب 5 پروژۀ در ولایت سمنگان گذاشته شد

سنگ تهداب پنج پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در مربوطات ولایت سمنگان گذاشته شد.
این پروژه ها شامل؛ ساختمان ۹۷۸ متر کانال در قرای مختلف ولسوالی خرم و سارباغ به مصرف مجموعی ۸۳۱۱۱۳۳ افغانی آغاز گردیده.

با تکمیل این پروژه ها ۱۰۵۰ خانواده مستفید گردیده و ۱۲۰۰ جریب زمین زراعتی تحت کشت و آبیاری قرار خواهد گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.