سنگ تهداب مرکر آموزشی برای ریاست زراعت فراه گذاشته شد

by Abdullah Atayi | November 5, 2016 8:27 AM

دهقانان و برنج کاران در ولایت بلخ  می گویند که محصولات برنج در این ولایت افزایش یافته است اما به علت نازل بودن قیمت برنج محصولات زراعتی برنج مصارف دهقانان را پوره کرده نمی  تواند.

سنگ تهداب مرکر آموزشی برای ریاست زراعت فراه گذاشته شد

سنگ تهداب یک باب تعمیر برای تدویر ورکشاپ های آموزشی جهت بلند بردن سطح دانش وآگاهی دهاقین باحضور داد الله قانع  وکیل مردم در شورای ولایتی، عبدالمنان متین ریس زراعت ولایت فراه و خبر نگاران در ولایت فراه گذاشته شد.

محمد آصف ننگ والی فراه گفت که این عمل با عث حمایت وتشویق بیشتر دهاقین گردیده ویک قدم بسیارنیک وارزشمند در عرصه بلند بردن ظرفیت دهاقین میباشد.

این تعمیر جهت تدویر ورکشاپ های آموزشی وتدویر کنفرانس های زراعتی ریاست زراعت وسایر شعبات به صورت پخته واساسی در یک طبق به مساحت 260 متر مربع با تمام امکانات اداری آن که ظرفیت 200 نفر را در یک زمان دارا می باشد.

قابل ذکر است که تعمیر یاد شده از بودجه انکشافی اختیاری وزارت زراعت تمویل گردیده و در طی پنج ماه به بهر برداری سپرداده خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa/