سنگ تهداب بزرگترین فابریکه پروسس انگور و کشمش در ولایت پروان گذاشته شد

by Abdullah Atayi | April 10, 2017 5:06 AM

سنگ تهداب بزرگترین فابریکه پروسس انگور و کشمش در ولایت پروان، طی محفلی که به همین مناسبت دایر گردیده بود، گذاشته شد

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در بخش از صحبت هایش در محفل گشایش این پروژه گفت:” این پروژه گامی است در راستای تغییر، در کنار خوبی های دیگری که این فابریکه دارد فرصت کاری را برای هموطنان ما مساعت میسازد ، با راه اندازی همچو پروژه های حیاتی تغییر در اقتصاد عمومی ملک بوجود می آید”.

عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت گفت:” این پروژه مطابق به معیار های جهانی ساخته میشود. در کنار خوبی های دیگرزمینه کار برای 300 تن از هموطنان مارا بصورت مستقیم و هزاران تن دیگر را بصورت غیر مستقیم فراهم می کند.”

وی افزود: “این فابریکه به هزینه ابتدایی چهار میلیون دالر آمریکایی سرمایه گذاری شرکت زراعتی و مالداری بوستان سبز و همکاری مالی تخنیکی برنامه کارد_یف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ایجاد گردیده، این فابریکه در جریان چهار ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد”

فابریکه نامبرده ظرفیت پروسس ده متریک تن میوه و تبدیل نمودن آن به جوس خالص- پنج متریک تن انگور و تبدیل نمودن آن به کشمش را در یک ساعت دارا میباشد.و در مجموع در ظرف یک شبانه روز 200 متریک تن میوه را پروسس می نماید .

این اولین فابریکه در نوع خود در شمال کابل است که میتواند سالانه به مقدار مختلف محصولات انگور از ولایت های کابل، پروان و کاپیسا را خریداری و پروسس نماید .

در محفل افتتاح این فابریکه جلالتماّب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت، انجینیر محمد عاصم عاصم والی پروان، نسیم پشتون مشاور ریاست جمهوری و تعدادی از نماینده های مردم حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88/