سروی 300 خانواده بیجاشده در ولایت سمنگان

by Abdullah Atayi | May 28, 2017 12:11 PM

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سمنگان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) موسسه (PIN) موسسه (WOW) اداره مبارزه با حوادث طبعی و ریاست سرمیاشت به تعداد 300 خانواده را سروی و شناسایی نمود.

پس از انجام سروی خانواده­های مذکور، به تعداد 138 خانواده بیجاشده آسیب پذیر شناخته شد، که در روزهای نزدیک برای این خانواده ها مساعدت های بشری صورت خواهد گرفت.

به گفته مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سمنگان، خانواده های یاد شده از بخش­های ناامن ولسوالی روی دو آب به مرکز این ولایت بیجاشده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c-300-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%85%d9%86%da%af%d8%a7%d9%86/