سروی و کمک خانواده های بی جاشده در ولایت سرپل

by Abdullah Atayi | August 15, 2016 4:17 AM

مسوولین امور مهاجرین ولایت سرپل می گویند که بیش از 114 خانواده بی جاشده سروی و برای 42 فامیل مستحق مساعدت صورت گرفته است.

عبدالاحمد، آمر امور مهاجرین ولایت سرپل گفت که این خانواده ها از ساحات مختلف آن ولایت به اثر نا امنی بی جاشده بودند و در نتیجه سروی 42 فامیل آنها مستحق کمک شناسائی شد.

به گفته آمر امور مهاجرین ولایت سرپل، مساعدت موسسه NRC برای هر خانواده 8 هزار افغانی پول نقد بوده است که برای 42 فامیل یادشده توزیع شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa/