سروی خانواده های بیجاشده و عودت کننده در ولایات بلخ و لوگر

by Abdullah Atayi | May 18, 2017 5:07 AM

تیم سروی مشترک ادارات مهاجرین و موسسات همکار 108 خانواده بیجاشده و عودت کننده در مربوطات ولایات بلخ و لوگر را سروی کرده است.

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ باهمکاری اداره سره میاشت و ریاست دولت در امور حوادث آن ولایت روز سه شنبه 26 ثور، یک صد خانواده بیجاشده را در شهر مزار شریف آن ولایت سروی نموده است.

در این معلومات آمده است که این خانواده ها در اثر ناامنی ها از قریه ریژن ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ به شهر مزارشریف بیجاشده اند.

همچنان، آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت باهمکاری ادارات کمک کننده، روز سه شنبه 8 خانواده عودت کننده بدون مدرک را که از پاکستان به آن ولایت برگشته اند، سروی نموده است.

قابل ذکر است که به زودی خانواده های سروی شده، از موسسات بین المللی با همکاری وزارت امور مهاجرین کمک بشری دریافت خواهند کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af/