کمک سی دو میلیون دالری به وزارت کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

by Shahwali Sadiq | January 18, 2015 1:31 PM

به روز یک شنبه وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک تفاهمنامه مساعدت به ارزش 32000000 دالر را با سازمان غذایی جهان به امضا رسانید.

این تفاهمنامه را از طرف وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین آقای واصل نور سرپرست این وزارت و از طرف سازمان غذایی جهان رئیس این سازمان در کابل به امضا رسانیدند.

آقای مهمند در مورد چگونگی مصرف این کمک ها گفتند که بخشی از این کمک ها بخاطر ایجاد کورس های ملیک و آموزشی در 58 ولسوالی در ولایات مختلف افغانستان و بخشی دیگر آن بخاطر تهیه مواد غذایی برای خانواده های بی بضاعت در ولایات مختلف افغانستان به مصرف می رسد.

رئیس سازمان غذایی جهان در کابل از ادامه کمک های این سازمان به افغانستان اطمینان داد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%8c-%d8%a7/