ساخت یک صدو ده کشمش خانه در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | January 16, 2016 6:17 AM

طرح ساخت ساخت یک صدو ده کشمش خانه در سال روان در ولایت هرات در نشست اصیل الدین جامی معاون  ولایت هرات با مسولان ریاست زراعت با حضور رییس شورای ولایتی مورد تایید قرارگرفت که ازطریق این برنامه بخاطراحداث هرکشمکش خانه بالغ بر پنجصد هزار افغانی به مصرف می رسد.

فقیراحمد بیانگر رییس زراعت ولایت هرات گفت:” این برنامه ازطریق بانک جهانی باهمکاری ریاست زراعت روی دست گرفته شده است.”

در این جلسه فیصله شده است تا ازمجموع یک صد وده کشمش خانه درولایت هرات  چهل وپنج  کشمش خانه در ولسوالی گذره ساخته شود وبه ترتیب ولسوالی های انجیل، زنده جان، کرخ و پشتون زرغون درهرکدام صاحب سی ودو، دوازده،  پنج تا و شانزده  کشمش خانه میشوند

اصیل الدین جامی معاون  ولایت هرات میگوید:” ولسوالی هایی که شامل این برنامه گردیده است ازجمله ولسوالی های حاصل خیزهرات میباشند.

قابل یاد آوریست که سال قبل در ولایت هرات شصت ودو کشمش خانه در چهار ولسوالی احداث شده بود که نظر به موثریت این برنامه، در سال روان شمار کشمش خانه ها به یکصد وده عدد افزایش یافته است .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b5%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%85%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa/