ساخت یک باب ساختمان و ستدیو ویژه رادیو تلویزیون در دانشکده ژورنالیزم بلخ

by Kamaluddin Koshan | January 29, 2014 8:22 AM

238[1]سنگ بنای یک ساختمان جدید برای دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ گذاشته شد مسوولین میگوید کار ساخت این ساختمان تا پایان امسال (2014( تکمیل و به بهره برداری سپرده میشود.

هزینه ساخت ساختمان این دانشکده حدود 3 میلیون دالر امریکایی میشود که از سوی حکومت ایالات متحده امریکا ساخته میشود،

در مراسم تهداب گذاری این ساختمان عده یی زیاد از مسوولین محلی به شمول ظاهر وحدت معاون ولایت بلخ نماینده ملکی ایالات متحده امریکا و مسوولین دانشگاه بلخ حضور داشتند.

پیتر کینز، نماینده ملکی ایالات متحده امریکا در امور افغانستان در شمال میگوید، ساختمان که اکنون ساخته میشود بطور پخته و اساسی در دو طبقه میباشد، ساخت ستدیو های ویژه تلویزیون و رادیو بخش نشریه نیز از جمله ملحقات این اعمارت میباشد.

کینز، علاوه نمود که به اضافه این ساختمان یک مرکز رسانه یی هم ساخته خواهد شد که گنجایش بیش از 800 نفر را در یک وقت داشته باشد.

به گفته کینز، ایالات متحده امریکا پس از سال 2014 نیز افغانستان را حمایت مالی خواهد نمود به کمک هایش در این کشور ادامه خواهد داد. که همکار های ایالات متحده بیشتر در بخش های معارف، تعلیم و تربیه نیرو ها نظامی و امنیتی و حقوق زنان خواهد

در این پوهنمل محمد نظری، رییس دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ میگوید زمانیکه این ساختمان تکمیل و به بهره برداری سپرده شود مشکلات محصلان این بخش از بات مکان درسی حل خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/238.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%aa%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%aa/