ساخت یکهزار و ۵۷۰ جریب زمین باغ پسته در ولایت تخار

by Wadsam | February 1, 2018 4:57 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در چارچوب پروژه ملی باغداری و مالداری یا  یکهزار و ۷۵۰ جریب زمین را در ولایت تخار باغِ پسته ساخته است.

پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت این باغها را در جریان چهار سال از آغاز ۲۰۱۴ تا پایان ۲۰۱۷، در مناطق خشک و کوهی ولسوالیهای مختلف ولایت تخار ساخته است.

برای ساخت این باغهای پسته، پروژهی ملی باغداری و مالداری، به مردم تخم، نهالِ پسته و “اینجه”(مادهای در وقت غرس نهال، با ریشه یا تخم دفن میشود) توزیع کرده است.

پروژه ملی باغداری و مالداری برای باغداران، نقشه این باغهای پسته را نیز ترتیب کرده و تانکرهای آب ۳۰۰ لیتری، پایپ آب ۶۰ متری و دیگر وسایل مورد نیاز به مردم توزیع شده است.

گفتنی است که ولایت تخار از شمار ولایتهایی است که در هوا، آب و خاک آن زمینهی حاصلدهی میوههای گوناگون وجود دارد و امروز به کمک پروژهی ملی باغداری و مالداری، باغداری در این ولایت در حال رشد است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%da%a9%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b5%db%b7%db%b0-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1/