ساخت کانال آبیاری جوی کلان در ولایت کندوز

by Abdullah Atayi | April 7, 2016 7:27 AM

انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب قرارداد ساخت کانال آبیاری جوی کلان را که از سوی پروژه احیا و انکشاف آبیاری افغانستان IRDP در چوکات ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب ساخته می شود، با کمپنی داوود شاه رحیمی به ارزش نزدیک به 20 ملیون افغانی قرار داد نمود.

انجنیر محمد گل حمیدی رییس این پروژه می گوید از مزایای ساخت این کانال هزاران هموطن دهقان و افرادی که به آب درست آبیاری دسترسی ندارند مستفید خواهند شد و از سوی دیگر این پروژه سبب فراهم سازی ده ها شغل برای باشندگان این ولایت می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af/