ساخت نیروگاه برق در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | January 12, 2016 4:18 AM

انجینرعلی احمد عثمانی، وزیرانرژی وآب کشور ازاختصاص سی وپنج میلیون دالرامریکایی بخاطراحداث نیروگاه برق در ولسوالی های شرق ولایت هرات خبر داده و می گوید که این مبلغ  بخاطرایجاد سب‌استیشن های برق در ولسوالی های که در مسیر بند‌ سلما قرار دارند به ریاست عمومی برشنا پرداخت شده است.

وی گفت:” ولسوالی های چشت شریف، اوبه، پشتون زرغون و کرخ در مسیر بند سلما قرار دارند و برای انتقال برق از بند سلما به سب استیشن (نور و جهاد) در شهر هرات، نیاز به ایجاد سب‌استیشن های دیگر در این ولسوالی ها است.”

وی افزود، کارآبگیری بند دوستی افغانستان ـ هند (سلما) تابهار سال اینده تکمیل می شود و قراراست درین بند، ابتدا دو توربین بزرگ با ظرفیت تولید بیست وهشت میگاوات برق نصب و به کار آغازنماید و توربین سومی نیز در ماه جوزا نصب خواهد شد و پس از آن ظرفیت تولید برق این بند به چهل ودو میگاوات خواهد رسید.

عثمانی می‌گوید:” بخاطر تقویت لین یک صدو ده کیلوولت و ساخت نیروگاه برق، هفده میلیون افغانی در نظر گرفته شده و شرکت هرات برشنا کار آنرا آغاز خواهد کرد.

وزیر انرژی و آب کشور به این باوراست که  بخاطر تقویت برق وارداتی ترکمنستان در هرات، نیاز به زیر ساخت‌های بزرگ است و ترکمنستان از چندی پیش آماده انتقال برق بیشتر به ولایت هرات است اما لین یک صدوده کیلوولت انتقالی برق، توانایی افزایش انرژی را ندارد.

به گفته وزیر انرژی و آب کشور، بخاطر ساخت نیروگاه و تقویت لین انتقالی برق از ترکمنستان به هرات در جریان است و هفده میلیون افغانی بخاطر ساخت نیروگاه و تقویت لین برق به اداره هرات برشنا منتقل شده و کار آن بزودی آغاز می‌شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa/