ساخت نمایندگی بزرگترین کارخانه تولیدی برج‌های برق در سطح آسیا در افغانستان

by Wadsam | August 30, 2017 4:47 AM

بزرگترین کارخانه تولیدی برج‌های برق در سطح آسیا در افغانستان توسط کمپنی های چینایی لیشیو و گوانشی که از معتبر ترین کمپنی های چینایی به شمار می رود، ساخته می شود.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب  در دیدار با نمایندگان کمپنی های چینایی لیشیو و گوانشی گفت: برای زمینه سازی و ایجاد فرصت سرمایه گذاری کمپنی های چینایی در بخش انرژی در کشور تلاش می کند.

جیلینگ یانگ نماینده کمپنی گوانشی از ساخت یک کارخانه بزرگ در سطح آسیا در افغانستان گفت که کمپنی گوانشی یکی از شاخه های بزرگ انرژی چاینا است که مصمم است در بخش تولید کیبل ها و تاورهای برق در افغانستان سرمایه گذاری کند.

نماینده کمپنی گوانشی از وزارت انرژی و آب و دولت افغانستان میخواهد که زمینه سرمایه گذاری این کمپنی را در کشور فراهم نماید.

گفتنی است که در این دیدار کمپنی لیشیو یک مجموعه‌ی تصاویر از بخش های مختلف راه ابریشم را به وزیر انرژی و آب نشان داده هربخش را نیز مفصل شرح داد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af/