ساخت سب ستیشن برق برای شهرک رهایشی امارات متحده عربی

by Abdullah Atayi | November 6, 2016 7:26 AM

مسوولان وزارت شهرسازی و مسکن کشور می گوید که شرکت تروجان یک سب ستیشن برق را به ارزش چهار میلیون دالر امریکایی برای شهرک رهایشی امارات متحده عربی می سازد.

امیرالدین سالک معین امور ساختمانی در دیدار با نمایندگان شرکت تروجان گفت، طراحی سب ستیشن برق که از سوی شرکت تروجان در پروژه شهرک رهایشی امارات متحده عربی صورت می‌گیرد باید مطابق به سیستم دیگر سب ستیشن‌ها در افغانستان بوده و تا در آینده کدام مشکلی ایجاد نشود.

معین امور ساختمانی از شفیق الله رفیقی مشاور امور برق این وزارت خواست تا با نمایندگان شرکت تروجان از یک سب ستیشن برق در کابل بازدید کرده، تا شرکت متذکره مطابق به سیستم آن سب ستیشن برق پروژه رهایشی امارات متحده عربی را طراحی نماید.

قابل ذکر است که این سب ستیشن برق در داخل پروژه شهرک رهایشی امارات متحده عربی در زمین به مساحت هشت جریب زمین ساخته می‌شود که ظرفیت 20 میگاوات برق را دارا بوده و برق مورد نیاز پروژه مذکور 17 میگاوات می‌باشد، سه میگاوات برق اضافی آن به پروژه رهایشی خواجه رواش داده خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1/