ساخت خانه ای جوانان در ولایت تخار

by Abdullah Atayi | January 8, 2017 5:25 AM

داکتر کمال سادات، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با داکتر یاسین ضیاء والی تخار دیدار نموده و پیرامون مسایل فرهنگی، حفظ آبدات تاریخی، وضعیت هنر وهنرمندان ولایت  تخار بحث نمودند.

داکتر کمال سادات دراین دیدار گفت: در صورتی  که زمین در اختیار این وزارت قرار داده شود خانه ای جوانان  در و لایت تخار ساخته خواهد شد که در آن جوانان روی مسایل فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی جلسات شان را برگزار خواهد کرد .

سرپرست وزارت اطلاعات  وفرهنگ افزود که هئیتی به خاطر باز دید از آبدات و آثار تاریخی و بررسی وضعیت هنر وهنرمندو جوانان به ولایت تخار فرستاده می شود.

همچنان، داکتر یاسین ضیاء والی تخار وعده کرد که زمینی را در اختیار وزارت ا طلاعات وفرهنگ به خاطر نیل به این هدف قرار خواهد داد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1/