ساخت استراتیژی همکاری‌های منطقوی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر

by Wadsam | August 30, 2017 4:51 AM

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  نخستین جلسه بین الوزارتی را  بخاطر چگونگی ساختن استراتیژی همکاری‌های منطقوی در امر مبارزه علیه مواد مخدر در این وزارت برگزار نمود.

جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت: بحث مبارزه علیه مواد مخدر نه تنها ملی بوده بلکه  منطقوی و بین المللی نیز می‌باشد.

معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افزود: دونرهای در سطح بین المللی ما را همکاری میکنند، ترافیک و قاچاق در سطح منطقه است و زرع در داخل کشور بنابراین نیاز به مبارزه در هر سه بخش خیلی ضروری می‌باشد.

وی علاوه نمود: همسایه‌ها ما را بخاطر کنترول نکردن مرزهای ما مقصر میدانند و ما آنها را بخاطر مرزهای آنها، بنابراین بخاطر ساختن یک استراتیژی و ایجاد همکاری به اساس اعتماد متقابل نیاز به همچو سندی میرود که از طرف یک تعداد کشورهای منطقه قبول هم شده.

معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت: میکانیزم‌های دوجانبه و چندین جانبه زیادی وجود دارد، عملیات‌های مشترک موفقی داشتیم،  بنابراین نیاز است تا با در نظرداشت این میکانیزم‌ها و سایر اسناد و نظریات کارشناسان این کشورها طرح این استراتیژی را ریخته و آن را به یک سند واحد عملی و قابل تطبیق تبدیل نمایم.

به گفته مسوولان، استراتیژی یاد شده شامل 14 کشور منطقه به شمول همسایه‌ها و افغانستان؛ که بیشترین قاچاق و ترافیک مواد مخدر در آن وجود دارد میشود.

اشتراک کننده گان از اداره‌های مختلف ذیربط موجودیت همچو سند یک دست  را که به اساس آن تمام همکاری‌های بخش مبارزه علیه مواد مخدر در سطح منقطه تنظیم شود را خیلی مهم ارزیابی نموده و آن را یک اقدام مهم در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر دانستند.

قابل یادآوری است که  دراین جلسه جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی، نماینده گان اداره های ذیربط در امر مبارزه علیه مواد مخدر و روسای مربوطه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%98%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9/