بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

رییس اجراییه: امیدواریم اتاق تجارت بین‌المللی برای محصولات افغانستان در بازارهای جهانی اعتبار و جایگاه فراهم نماید

دکتور عبدالله عبدالله در دیدار با هیأت نماینده‌گی اتاق تجارت بین‌المللی (ICC) در افغانستان، از فعالیت‌های این نهاد در کشور اعلام حمایت کرد.

عبدالقادر بهمن، رییس نماینده‌گی اتاق تجارت‌ بین‌المللی در کشور گفت: افغانستان در سال جاری عضویت این سازمان جهانی را به دست آورده ‌است و به ‌زودی نماینده‌گی آن را در کابل افتتاح می‌کنند.

رییس نماینده‌گی اتاق تجارت‌ بین‌المللی افزود: اتاق تجارت بین‌المللی، بزرگترین سازمان جهانی است که در آن 6,5 میلیون شرکت خصوصی از 130 کشور جهان عضویت دارند و در 92 کشور نماینده‌گی‌‌های آن فعال می‌باشد.

او تأکید نمود: افغانستان از تمام فرصت‌های آموزشی، نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی برای تقویت سرمایه‌گذاری و رشد بازرگانی مستفید می‌گردد. در همین زمینه، قرار است در آینده نزدیک ده تن برای فراگیری دانش مسلکی و تخصصی به بیرون از کشور فرستاده شوند.

آذرخش حافظی عضو نماینده‌گی افغانستان گفت: پس از این محصولات کشور از طریق نمایند‌ه‌‌گی اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان با هماهنگی سایر کشورهای عضو در بازارها و نمایشگاه‌های جهانی معرفی می‌شود.

وی افزود: اتاق تجارت‌ بین‌المللی برای بازرگانان ملی و خارجی در زمینۀ حل منازعات مالی و بانکی، معرفی فرصت‌ّهای اقتصادی، مشوره دربارۀ چگونگی قرارداد‌های بین‌المللی، تقویت صادرات کشور، پالیسی‌سازی بر اساس معیارهای جهانی، آگاه ساختن بازرگان کشور از قوانین و مقررات بین‌المللی همکاری می‌کند.

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور با ابراز قدردانی از تلاش‌های اعضای نماینده‌گی این اتاق گفت: عضویت افغانستان در اتاق تجارت بین‌المللی یک گام اساسی و بینادی برای معیاری‌سازی تجارت افغانستان براساس معیارهای بین‌المللی است؛ اما برای حفظ سلامت آن تعهد و جدیت شرط لازم می‌باشد.

دکتور عبدالله تأکید کرد: حکومت وحدت ملی از ایجاد نماینده‌گی اتاق تجارت بین‌المللی در کشور حمایت همه‌جانبه می‌کند.

رییس اجراییه ابراز امیدواری کرد که اتاق تجارت بین‌المللی برای محصولات بازرگانان افغان مثل سایر کشورها در بازارهای جهانی اعتبار و جایگاه فراهم نماید.

قابل ذکر است که اتاق تجارت بین‌المللی (ICC) در سال ۱۹۱۹ تأسیس شده است و مهمترین هدف آن رشد سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و تجارتی در سطح منطقه و جهان می‌باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.