رياست جنرال موترز را يك زن عهده دار شد

by Shahwali Sadiq | December 14, 2013 7:00 AM

1392092012353288492324[1]يك زن رياست بزرگترين شركت موتر سازي امريكا (جنرال موترز) را به عهده گرفت.
ماري بارا كه اكنون 51 سال دارد حدود 33 سال در اين شركت كار نموده است و در اين مورد ميگويد: من هميشه افتخار داشتم كه در بهترين شركت و با بهترين زنان و مردان كار مينمايم و اينكه اكنون رهبري چنين تيم قوي را عهده دار شده ام بسيار افتخار بزرگ برايم ميباشد.
برعلاو ه شركت جنرل موترز رهبري بسياري از شركت هاي بزرگ امريكايي به عهده زنان ميباشد.
شركت جنرال موترز يكي از شركت هاي بزرگ امريكايي در بخش ساخت موتر ميباشد و سالانه حدود 110 ميليارد دالر عايد دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/1392092012353288492324.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%b2-%d8%b1%d8%a7-%d9%8a%d9%83-%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af/