رشد پرورش ماهى در هلمند 

by Elaha Samadi | January 25, 2019 2:35 AM

رياست زراعت آبيارى و مالدارى هلمند گذارش ميدهد كه اين ولايت سالانه ١٣٥٠ تُن ماهى توليد ميكند.

اين مقدار ماهى از 260 فارم پرورش ماهى جمع آورى شده است.

ريس رياست زراعت آبيارى و مالدارى زلمى الكو ميگويد”رياست زراعت هلمند در نظر دارد تا فارم هاى پرورش ماهى را در اين ولايت وسعت داده و در اين راستا برنامه ها (تخنيكى و علمى) به منظور ارتقاع سطح دانش كاركنان فارم ها ايجاد خواهد نمود”.

بيش از ٢ هزار فارم پرورش ماهى در سرتاسر كشور وجود دارد كه بيشترين آن در لايت ننگرهار، لغمان، قندهار، ارزگان نيمروز، بلخ و هلمند فعاليت دارند. و توليدات سالانه اين فارم ها در حدود ١٠ هزار تُن ماهى ميباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%89-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af/