English | دری

Breaking News

رشد صنعت پيله ‌‎وری در ولايت هرات

رشد صنعت پيله ‌‎وری در ولايت هرات

باشند‌گان هرات مى گويند که به همکاری برخی مؤسسات، صنعت پيله در این ولایت دوباره رونق یافته است که ولسوالی زنده جان  اين ولايت، باداشتن درختان توت وافر وشرايط مناسب برای پرورش کرم ابريشم، به عنوان مرکز اصلی پرورش کرم ابريشم در کشور به شمار می رود.

شکريه يکی از زنان پيله ور در ولسوالی زنده جان گفت: “من از صفرشروع کردم، تقريباً ١٦ سال است که شوهرم مريض است و پنج  فرزند دارم؛ يعنی عايدات خانواده به دست من است، من ابتدا از ٢٠  هزار افغانی شروع کردم، حالا به تنهايی خود ميتوانم زندگی خود را هم  پيش ببرم وضمنا از بابت صنعت پيله ورى، پنجصد هزار افغانى هم پس انداز کرده  ام.”

وى افزود که از عايد همين صنعت، برعلاوۀ اينکه خرج  پنج  فرزندش را تهيه ميکند،  مصارف تداوى شوهرمريض خود را پرداخت کرده و از درامد ١٦ ساله اش سرانجام يک خانه شخصى خريدارى ومشکل نداشتن سرپناه خانواده خود را رفع کند .

فاطمه و ليلما دو بانوی ديگر که هرکدام نزديک به ٤٠ سال است که درتربيۀ کرم ابريشم مشغول اند، می گويند که تنها با پرورش يک جعبۀ کرم پيله، در مدت کمتر ازيک ماه، دست کم ١١  هزار افغانی به دست می آورند.

به گفتۀ اين زنان کشاورز، کرم ابريشم از مرحلۀ تربيه تا تبديل شدن به تار و تکه، در داخل خود ولسوالی زنده جان توليد و به بازار عرضه می گردد.

درکنار زنان، مردان نيز در تهيۀ غذای مورد نياز کرم پيله که همانا برگ درختان توت است، همکاری می کنند؛ آنان هرچند ازرونق گرفتن اين پيشه در ولسوالی زنده جان ابراز خرسندی می کنند؛ اما از حکومت مى خواهند که زمينۀ فروش تار وتکه های ابريشمی  دربيرون کشورمساعدگردد.

وکيل احمد باشنده ولسوالى زنده جان ولايت هرات گفت: “کرم ابريشم اينجا زياد پيشرفت کرده است، خود ما اهل همين کارهستيم، اگر دولت با ما همکاری کند و و سايلى را که اين کرم درآن تربيه مى شود دراختيار ما قرار بدهد، ما مى توانيم اين صنعت را بيشتر رشد بدهيم.”

باشندگان ولسوالی زنده جان همچنان می گويند که درحال حاضر، ٩٥ درصد باشندگان اين ولسوالی به تربيۀ پيله وری بلديت دارند و اگرحکومت جعبه های بيشتر به دسترس آنها قراردهد، درکنار رشد اقتصادی مردم، سالانه ميليون‌ها افغانی به درآمد حکومت نيز افزوده می‌شود.

داکترنذيراحمد غفوری رييس دفتر “رادا” که يک نهاد غيردولتى در هرات است گفت که همه ساله برای شماری از خانواده ها، جعبه های کرم ابريشم توزىع مى کنند و امسال نيز برای ٧٥٠ خانواده، اين جعبه ها را  توزيع کرده اند.

وی افزود: “يکی از فعاليت های عمدۀ دفتر رادا درقسمت رشد اقتصاد خانم ها توليد ابريشم است که ما يک فرصت خوبی به هرات داريم؛ به خصوص در ولسوالی زنده جان که از نظرآب وهوا برای پرورش پيله بسيار مناسب است و ما دراين ولسوالی به تعداد٥٢٢٥٠ خانم را آموزش وکمک کرديم.

بشيراحمد احمدی مديرعمومی ترويج رياست زراعت هرات گفت که برنامه های بسيار وسيعی روی پرورش پيله وری درهرات رويدست است،  که درگام نخست ايجاد مرکز تحقيقاتی جهت توليد تخم پيله  در ولسوالی زنده جان مىباشد، که در مدت يک يا دوسال آينده فعال مى شود و قدم بعدى درقسمت مارکيت، بازاريابی کارهای ديگری است.

قابل یاد آوریست که پرورش كرم ابريشم از ديرزمان و به شكل سنتی در کشور به ويژه در ولايت هرات رواج داشته است؛ اين پیشه، در گذشته کار اصلی زنان روستايی بوده و اکنون نيز بيش از همه زنان  کشاورز در پرورش کرم ابريشم و فرآوری نخ (تار) نقش دارند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*