راه اندازی کنفرانس اداره خدمات مسلکی اغیز با اشتراک ۲۵۰ تن تاجر

by Wadsam | August 26, 2017 5:29 AM

کنفرانس اداره خدمات مسلکی اغیز با همکاری مشترک اداره اغیز، کلب کتاب افغانستان و فیلیا که از طرف برنامه همکاری افغانستان و آلمان برای توسعه پایدار اقتصادی و اشتغال در افغانستان تمویل می شود، دیروز در کابل برگزار گردید.

در این کنفرانس کارآفرینان موفق افغان، بشمول عودت کنندگان از سراسر جهان، تجارب خود را به حدود ۲۵۰ شرکت کننده، ارائه نمودند وتوضیح دادند که چه چیزی برای موفقیت در افغانستان ضروری اند.

تنظیم کنندگان این کنفرانس می گویند که سه عامل کلیدی موفقیت عبارت از شبکه سازی، منابع و دانش میباشند. کسب و کار موفق از شروط مهم اشتغال بیشتر و افزایش رشد اقتصادی، میباشد.

یوسف دوران٬ بنیانگذار چندین شرکت مختلف در افغانستان و هند مانند پیس گروپ  گفت: “اگر یک فلسفه جادویی در کار آفرینی وجود داشته باشد این است٬‌ هرگز امید را از دست ندهید.”

این برنامه به شرکت کنندگان فرصت بیشتر فراهم نمود تا شبکه ها را ایجاد، سرمایه گذاران بالقوه را پیدا و در مورد کسب و کار خود مشوره ها را طلب نمایند. علاوه بر این، یک نمایشگاه عکس، داستان های کارآفرینی را به نمایش گذاشت با تاکید براینکه چگونه اشخاص و افراد جدید می توانند کار کنند و کارآفرینی موفق را برجسته تر نمایند.

قابل یاد آوریست که ادارۀ همکاری های بین المللی آلمان به نمایندگی وزارت فدرال همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان از سال 2014 بدینسو برنامه توسعه پایدار اقتصادی و اشتغال در افغانستان را، تطبیق میکند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7/